Ontwerp-Wijzer,

boerenerven inpassen in het landschap

Boerenerven hebben een belangrijk aandeel in het aanzien van het landelijk gebied. Hilvarenbeek kent, naast de landgoederen en de natuurgebieden, vier landschapstypen: Beekdal, Hoeven-/Kampenlandschap, Essenlandschap en Jong Ontginningslandschap. De Ontwerp-Wijzer vertelt hoe die landschapstypen in elkaar zitten en wijst de weg naar een beplantingsontwerp dat daarbij aansluit.

Passende beplanting

Voor elk landschapstype worden passende landschapselementen en beplanting besproken, waarbij we steeds kiezen voor streekeigen beplanting omdat die voor het landschap het meest waardevol is. Zo kan een agrarisch bedrijf met haar beplantingen niet alleen voor het oog, maar ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt bijdragen aan de samenhang en de herkenbaarheid van het Beekse landschap.

Pilot

In november 2013 hebben zich vijftien boeren aangemeld voor een pilotproject; hun erven worden allemaal ‘landschappelijk ingepast’ volgens de methode van de ‘Ontwerp-Wijzer’. In het najaar van 2014 worden de planten besteld en bij de erven afgeleverd. Een stap op weg naar een mooi, samenhangend landschap.

Dit project kwam tot stand op initiatief van de ZLTO afdeling De Hilver en de gemeente.

PDF: pdf Ontwerp-wijzer (methode voor landschappelijke inpassing van boerderijen)